Algemene voorwaarden Culy Food Festival

Algemene voorwaarden Culy Food Festival

1. Algemeen

1.1. Organisator is een samenwerking tussen Wayne Parker Kent BV,  The Food Line-up BV en VOS Event Management VOF (Hierna: “Organisator”)

2. Begripsomschrijving

2.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen hebben:’Algemene Voorwaarden’: de Algemene Voorwaarden van het Culy Foodfestival;

  1. ‘Boeking’: Het tot stand brengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een Overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement
  2. ‘Entreegelden’: De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen;
  3. ‘Evenement’: de publieke of besloten gebeurtenis , zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor de Organisator Tickets verkoopt;
  4. ‘Koper’: een natuurlijk persoon welke wettelijk bevoegd is om een Ticket te kopen voor het Evenement;
  5. ‘Locatie’: de plaats waar het evenement gehouden wordt;
  6. ‘Organisator’: de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;
  7. ‘Overeenkomst’: De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;;
  8. ‘Ticket’, het document dat dient als toegangsbewijs tot het Evenement;

2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Organisator zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing alsmede de via de webshop(s) van www.link2ticket.nl aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.

2.2 Op de Overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locatie. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de Overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de Organisator verkrijgbaar.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Organisator is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De laatste en van toepassing zijnde versie van de Algemene Voorwaarden is op de website van www.culy.nl raadpleegbaar.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Organisator worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Organisator ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.6 Alle aanbiedingen van de Organisator zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.7 Link2ticket, de houder van de website www.link2ticket.nl, treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Koper en de Organisator. Link2ticket is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van (een) Ticket(s). De Overeenkomst komt tot stand nadat de Koper via Link2ticket.nl een of meerdere Tickets heeft gekocht. Link2ticket.nl verschaft de Tickets namens de Organisator.

2.8 Organisator is gerechtigd de door Koper opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen Overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.

2.9 Organisator is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De Overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Organisator de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Organisator dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW.

3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

3.4 Organisator kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Per bestelling betaalt u een vast bedrag aan boekingsservicekosten per Ticket, welke kunnen variëren per evenement. De boekingsservicekosten bestaan uit transactie-, administratie- en verzendkosten.

3.6 Alle aanbiedingen van Organisator zijn vrijblijvend. Organisator houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Organisator, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat Koper een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.

3.7 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Organisator niet aansprakelijk.

3.8 Het aantal te bestellen Tickets middels creditcardbetaling is uit veiligheidsoverwegingen beperkt.

3.9 Indien Koper met enige betaling in gebreke is, is Organisator gerechtigd de (uitvoering van) de Overeenkomst op te schorten.

3.10 Het storneren van een door Organisator dan wel Link2ticket in rekening gebracht bedrag ontslaat Koper niet van zijn betalings- en afnameverplichting.

3.11 Indien Organisator (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door Koper verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van Koper, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

4. Gebruik van Tickets

4.1 Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

4.2 Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Koper draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en Koper maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.

4.3 Kopers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de Organisator te tonen. De Organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.

4.4 Tickets mogen niet worden doorverkocht.

4.5 Het is verboden om Organisator, dan wel het Evenement voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van Organisator.

4.6 Elk Ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van Tickets is nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

5. Annulering en teruggave

5.1 De Organisator heeft het recht om het Evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal de Organisator trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als het Evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Organisator haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

5.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. De Organisator is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.

5.3 De Organisator is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Indien en voor zover Organisator besluit tot restitutie van Entreegelden, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan Organisator zijn voldaan, kunnen plaatsvinden.

5.4 De Organisator zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat eventuele extra kosten welke Cliënt heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator verleende diensten, zoals reserveringskosten nooit vergoed worden. De Organisator aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

5.5 Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket.  Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.

6. Betalingen

Organisator accepteert een aantal betaalmethoden. Betaling in euro’s wordt afgehandeld via iDEAL, Paypal of Creditcard. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

7. Levering

7.1 De Tickets worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd. De Tickets worden na betaling ook als PDF document gepresenteerd op het computerscherm van Koper. Koper dient dit PDF document zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement.

7.2 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de Overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

8. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde Tickets gaat pas over indien u al hetgeen u op grond van de Overeenkomst aan Organisator verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot Tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

9. Reclames en aansprakelijkheid

9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Tickets aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Organisator daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de Tickets niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft de ‘ de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel betaalde bedrag daarvan te restitueren.

9.3 De Organisator is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement , noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

9.4 De Organisator kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Koper tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

10 Elektronische communicatie en bewijs

10.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Organisator (dan wel door Koper ingeschakelde derden), is de Organisator niet aansprakelijk.

10.2 De administratie van de Organisator geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de Overeenkomst met de Koper in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11. Evenement

Het is niet toegestaan om professionele foto-, film-, opname-apparatuur, alcoholhoudende dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens of scherpe voorwerpen mee te nemen op het festivalterrein. Ook is het om veiligheidsredenen niet mogelijk om bankjes, (klap)stoelen en paraplu’s mee te nemen. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging. Deze lijsten kunnen op elk moment worden aangevuld!

Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.

Betreding van het Evenement impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de Organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.

Er worden filmopnames en foto’s gemaakt tijdens het Evenement. De kans bestaat dat u wordt gefilmd / gefotografeerd.

Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen naar het Evenement.

12. Overmacht

12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Organisator in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Organisator gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Organisator kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

13.1. De koper van Ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de Organisator van het Evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.

13.2 Voor een weigering van Organisatoren van het Evenement of het openbaar gezag om Koper van een door de Organisator geleverd Ticket toe te laten tot een Evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de Koper, zal de Organisator niet aansprakelijk zijn.

13.3 De Koper van een Ticket bezoekt een Evenement op eigen risico. De Organisator zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het Evenement of het bijwonen daarvan.

13.4 Koper van een Ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de Organisator van het Evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het Evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op de Organisator rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

14. Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met de Organisator in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Organisator vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De organisator behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te namen van geschillen met betrekking tot deze overeenkomst.

Gegevens Organisator/Culy Foodfestival
Heeft u nog vragen naar aanleiding van de algemene voorwaarden, dan kunt u deze vragen mail naar: [email protected]

Naam : Wayne Parker Kent B.V.
Vestigingsadres : Herengracht 498
Postcode & Plaats : 1017 CB Amsterdam
Inschrijvingsnummer KvK : 59487240
BTW-nummer : NL8535.19.894.B01

Bovenstaand adres is geen correspondentie adres

Organisator Klantenservice
Onze Klantenenservice is bereikbaar via [email protected]